Yazarlar İçin Rehber

Dergi Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dergisi (HU FTR DERGİSİ) bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak elektronik ortamda yayınlanan ulusal ve uluslararası, bilimsel, açık erişimli, ücretsiz bir dergidir. Dergi, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi resmi yayınıdır ve Ocak, Nisan, Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

Dergi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı yanı sıra ilgili sağlık alanlarında etik kurallarına uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma makaleleri, sistematik derleme makaleleri, olgu/vaka sunumları, editöre mektup yayınlar.

HU FTR DERGİSİ Hacettepe Üniversitesi’nin kabul ettiği dergiler kapsamında indekslenmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminde klinisyen, akademisyen ve bilim adamlarının ilgisini çekecek özgün çalışmalara öncelik verilmektedir. Değerlendirme için gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler çift-kör hakemlik sürecinden geçmektedir. Gönderim sonrası makale, ilk olarak dergi yönergelerine uygunluk açısından teknik değerlendirme sürecinden geçmektedir. Dergi yönergelerine uygun olarak hazırlanmamış makaleler, teknik düzeltme talebi ile sorumlu yazara iade edilmektedir. Teknik değerlendirme sürecini tamamlayan makaleler, alanlarında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından incelenmektedir. Baş Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai karar vericidir.

Etik İlkeler

Dergi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzlarına göre hazırlanan makaleleri kabul etmektedir.

Klinik ve deneysel araştırmalar için ilgili etik kurul onam bilgileri, etik kurul adı, etik kurul onay numarası ve tarihi, yazının ‘Yöntemler’ bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Katılımcıların anonimliğini sağlamak yazarların sorumluluğundadır. Katılımcıların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için katılımcıların veya yasal temsilcilerinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir. Araştırma için katılımcılarından bilgilendirilmiş onam alınması ve bu bilginin yazının ‘Yöntemler’ bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Makale Gönderimi

Orijinal araştırma makalesi 4000, sistematik derleme makale 5000, vaka raporu 1500 ve editöre mektup 500 kelimeyi geçmemelidir (başlık sayfası, özet, tablolar, şekiller ve kaynaklar hariç). Orijinal araştırma makalesi için kaynak sayısı 40 ile sınırlandırılmalıdır. Editöre mektup, özet ve tablo içermemeli ve en fazla 5 kaynak ile sınırlandırılmalıdır.

Çalışma yönteminde kullanılan bir anket veya methodun, kullanılması için izin alınması gerekiyorsa sorumlu yazar bu izni almakla yükümlüdür. Başka bir kitap, dergi ve/veya makaleden orijinal bir içeriğin tekrar kullanılması için gerekli izinleri yazar almakla yükümlüdür.

Yazarlar yükleme sırasında orijinallik raporu (ithenticate, turnitin vb. sayfalardan alınmış) yüklemek zorundadırlar.

Metin hazırlama

 • Yazılar Microsoft Word programında hazırlanmalıdır.
 • Sayfanın alt, üst, sağ ve sol kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfalar sağ alt köşede otomatik sayfa numaralandırma işlevini kullanılarak numaralandırılmalıdır.
 • Yazı tipi olarak Times Roman ve 10 punto kullanılmalıdır.
 • 1.5 satır aralığı olmalıdır.
 • Makalenin ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynakça) büyük harf ile koyu olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar ise baş harf büyük, kalanı küçük ve koyu renk olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Metin içinde verilen sayısal değerlerde nokta (.) kullanılmalıdır. Verilen bu sayısal değerlerde noktadan sonra p ve r değerleri hariç sayının iki basamağı daha verilmeli (Örnek: 15.25); p ve r değerleri ise noktadan sonra üç basamak olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

Başlık Sayfası

 • Tüm gönderimlerde başlık sayfası ayrı olarak hazırlanmalıdır.
 • Makale için tam başlık ve 50 karakterden fazla olmayan kısa başlık yazılmalıdır.
 • Yazar adları, akademik dereceleri, kurum bilgileri ve ORCID numaraları verilmelidir.
 • Sorumlu yazarın adı, akademik derecesi, kurum bilgisi, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır.
 • Eğer varsa burs/hibe bilgileri ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.
 • Makale yazımında katkısı bulunan yazarlar, "Yazar katkıları" bölümünde belirtilmelidir. Yazarların bu bölüm için "CRediT author statement" tarzı sistemleri kullanmaları beklenmektedir.
 • Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişiler ‘Teşekkür’ kısmında belirtilmelidir.
 • Destek ve Teşekkür: Makalenin sonunda, alt başlık altında, burs/hibe bilgileri, diğer destek sağlayan kişi ve kuruluşların belirtildiği bölümdür.
 • Çatışma Beyanı: Makalenin sonunda, alt başlık altında, araştırmacıların olası veya mevcut bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir. Yoksa, “Bildirilecek herhangi bir çıkar çatışması yoktur” beyanı yazılmalıdır.
 • Varsa Klinik Çalışma Kayıt Numarası (Clinical Trial Number: ( https://clinicaltrials.gov/ ) belirtilmelidir.

Özet

 • 250 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Özet, hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetteki cümleler aynı ifadeye karşılık gelmelidir.
 • Özet; Amaç, Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.

Anahtar kelimeler

 • 2-5 adet MESH’e uygun anahtar kelime belirlenmelidir.
 • Anahtar kelimeler Özet’in hemen altına “Anahtar Kelimeler” başlığı atılarak verilmelidir.
 • İngilizce özette “Key Words” başlığı eklenmelidir.

Ana Metin

 • Ana metin; Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Giriş: Çalışma konusu ile ilgili literatür bilgisi, çalışmanın gerekçesi, araştırma konusunun literatürdeki önemi, doldurulması gereken boşluk ve çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Yöntem: Araştırmanın yürütüldüğü merkez, etik kurul bilgileri, çalışmaya alınma ve dışlanma kriterleri, bilgilendirilmiş onam alma durumu belirtilmelidir. Kullanılan yöntem/yöntemler açık ve net olarak kaynakları ile di"’li geçmiş zaman kullanılarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz, yöntemin sonunda alt başlık halinde belirtilmelidir. İstatistiksel analiz için hangi programın kullanıldığı, denek büyüklüğü ve güç (sample size ve power) hesaplamaları, kullanılan tüm istatistik yöntemler açıkça belirtilmelidir.
 • Bulgular: Sonuçların verilme yeridir. Verilen sayısal değerlerde noktadan sonra p ve r değerleri hariç sayının iki basamağı daha verilmeli (Örnek: 15.25); p ve r değerleri ise noktadan sonra üç basamak olacak şekilde yazılmalıdır. P ve r değerleri için mutlak değerler verilmeli (ör: p=0.041), p<0.05 ifadesini kullanmaktan kaçınılmalıdır. Basit ve kolay okunabilen Tablo ve Şekil kullanımı önemlidir. Toplam tablo ve şekil sayısı en fazla 6 olmalıdır.
 • Tartışma: Çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgular literatür desteği ile yorumlanır. Bulgularda kullanılan istatistiksel sonuçlar tekrar edilmemelidir. Tartışma bölümünün sonunda çalışmanın limitasyonları ve ileride yapılacak çalışmalar ile ilgili fikirler sunulur.
 • Sonuç: Bir paragraf olacak şekilde çalışma sonuçlarının alana/bilime/kliniğe katkısı ve önerileri içermelidir.

Tablolar

 • Tüm tablolar her biri ayrı sayfalarda olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Tüm tablolar rakam kullanılarak numaralandırılmalıdır.
 • Tablolara metin içinde ardışık sayısal sırayla atıfta bulunulmalıdır.
 • Her tablo için bir tablo numarası ve başlığı yazılmalı ve tablonun üst kısmında yer almalıdır.
 • Tablolara ilişkin dipnotlar, üst simge küçük harflerle (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldızlarla) gösterilmeli ve tablonun altına dahil edilmelidir.

Şekiller

 • Şekiller varsa tablolardan sonra, tablo yoksa kaynaklardan sonra yer almalıdır.
 • Şekiller ‘JPEG’ formatında ve her şekil ayrı bir dosya olacak şekilde hazırlanmalıdır. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 • Tüm şekiller rakam kullanılarak numaralandırılmalıdır.
 • Her şeklin metin içinde bulunacağı yer belirtilmeli ve ardışık sayısal sırayla atıfta bulunulmalıdır.
 • Her şekil için bir şekil numarası ve başlığı olmalıdır.
 • Tüm şekillerin başlıkları kaynaklardan sonra her biri ayrı sayfalarda olacak şekilde yer almalıdır.

Kaynakça

 • Kaynaklar makale ana metinden sonra yer almalı ve metinde geçiş sırasına göre cümle sonunda noktadan önce, Arabik rakamlarla, parantez içine numaralandırılmalıdır. Örneğin; (1).
 • Birden fazla kaynağa atıf varsa kaynaklar arasına virgül konulmalı ve virgülden önce ya da sonra boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin; (1,2,3-5).
 • Dergi adları Index Medicus’a göre kısaltılmış olarak sunulmalıdır.
 • Dergimiz ‘VANCOUVER’ stiline göre düzenlenmiş kaynakça gerekmektedir. Sıralama şu şekildedi: Yazar(lar) ad(ları), - Makale adı - Dergi adı (Index Medicus’a göre kısaltılmış) - Basım yılı - Dergi cilt ve sayısı - Sayfa aralığı (Örnek:10-5).
 • Bir makalede yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarların adı yazılmalıdır. Yazar sayısı 6’dan çok ise, ilk 6 yazar yazılmalı, diğer yazarlar Türkçe makaleler için “ve diğ.”, İngilizce makaleler için “et al.” olarak belirtilmelidir.
Kaynak yazım örnekleri;

Makale için = Serel Arslan S, Demir N, Karaduman AA, Belafsky PC. The Pediatric Version of the Eating Assessment Tool: a caregiver administered dyphagia-specific outcome instrument for children. Disabil Rehabil. 2018;40(17):2088-92.

Kitap için = Brooks A, Mahoney P, Rowlands B. ABC of tubes, drains, lines and frames. 1st ed. Malden: BMJ Books, Blackwell Pub.; 2008.

Kitap bölümü için = Serel Arslan S, Demir N, Karaduman AA. Dysphagia rehabilitation. In: Arsava EM, ed. Nutrition in neurologic disorders. Switzerland: Springer International Publishing AG; 2017: p. 139-153.

Kongre Bildirisi = Serel Arslan S, Kılınç HE, Yaşaroğlu ÖF, Demir N, Karaduman AA. The effect of airway aspiration on quality of life of the caregivers of children with cerebral palsy. 7th Congress of European Society for Swallowing Disorders, September 21-22, 2017, Barselona, Dysphagia; 2018;33(4):568.